Turneringsregler

1 Turneringsformer

Turneringer spilles etter Berger, Monrad, Schweizer, Konrad eller tilsvarende system. FIDE.`s til enhver tid gjeldende regler for sjakkspill i Norge skal brukes. Det gjelder egne regler for hurtigsjakk/lynsjakk.

Konrad-turneringer brukes av mange klubber i Norge og har den fordel at den tillater nye spillere å komme inn underveis, og at litt travle medlemmer kan delta selv om de ikke kan komme hver gang. Parsammensetning trekkes kl. 19:00 og TS-programmet setter opp spillere med jevn spillestyrke mot hverandre. Det tillates at spillere kan møtes to ganger med forskjellig brikke-farge, og en spiller skal ikke risikere mer enn en walkover i løpet av sesongen. 2/3 av rundene vil bli gjeldene rent poengmessig – Det vil si at ved 8 runder vil de 6 beste rundene gjelde. Dermed kan en litt travel spiller ha mulighet til å vinne hele turneringen selv om han ikke kan møte opp til alle rundene.

Kommentar Harald: Foreslår at en bruker et fast antall runder som ikke teller, f. eks. 2. ⅔ kan  bli et avrundet tall som kan gi grunnlag for diskusjon.

 

2 Betenkningstid

Det spilles med sjakk-klokker og trekkene noteres. Betenkningstiden for de ulike turneringene i klubben bestemmes av styret. For tiden bruker vi  90 minutter på hele partiet med et halvt minutt i tilleggstid pr. trekk på langpartier. Overskrides denne tiden er partiet tapt for vedkommende spiller.

 

3 Fremmøte

Sjakklokken startes senest 5 minutter etter oppsatt spilletid. Kommer man over 20 minutt for sent er partiet tapt. Hvis begge spillere kommer for sent, blir tiden som er gått til den første innfinner seg delt likt mellom de to spillerne. Styret kan i spesielle tilfeller dispensere fra disse regler.

 

4 Forfall i Berger-turneringer

Enhver spiller har i henhold til gitte retningslinjer rett til å melde forfall. Dette noteres på Turnerings-siden. Utsatt parti skal være ferdigspilt innen to uker. En spiller kan få sitt parti ytterligere utsatt, hvis han blir enig med sin motspiller om dette og turneringslederen godtar dette. Forfall må meldes senest spilledagen kl.1600. I motsatt fall kan den tilstedeværende forlange seier. Styret kan i særegne tilfelle gi dispensasjon fra gjeldende regler.

 

5 Avbrytelse av turnering

Bryter en spiller en Berger-turnering innen det er spilt halvparten av turneringspartiene, strykes disse. Er det derimot spilt halvparten eller mer, regnes de resterende partier som vunnet av motspilleren.

I en Monrad eller Konrad turnering beholder spilleren sine poeng uansett spilte partier før han bryter turneringen.

 

6 Melding av resultat

Når et parti er avgjort, skal turneringslederen underrettes og han fører straks opp resultatet på turneringstabellen. Det er kun turneringsleder eller den han bemyndiger som skal føre resultatet inn i tabellene. Turneringsleder er ansvarlig for de førte resultatene.

 

7 Uoverensstemmelser/Regeltolkning

Hvis det under partiet oppstår uoverensstemmelser/usikkerhet om reglene m.m. skal turneringsleder straks tilkalles.

 

8 Vår- og høstturnering

Styret bestemmer turneringsform, klasseinndeling og betenkningstid for i henhold til det som til enhver tid anses best for klubbens medlemmer. Vår- og høst-turneringer skal avvikles i henhold til utsendt terminliste. Før siste runde spilles skal alle andre partier være ferdigspilt.