Lover for Sjakklubben Løperen

 

§1 Klubbens formål er gjennom kameratslig samvær å utdype og forstå sjakkspillet og dets varianter.

 

§2 Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet og ordinære beslutninger tas med simpelt flertall. Generalforsamlingen trer sammen første møtedag i januar måned og velger styre. Styret består av leder, nestleder, kasserer og to andre styremedlemmer.

 

§3 Styret, som er klubbens utøvende myndighet, påser at de bestemmelser som generalforsamlingen har pålagt blir utført, samt at klubbens interesser blir ivaretatt på beste måte. Styreleder og kasserer forplikter klubben med sin underskrift.

 

§4 Ved avtemninger i styret har styreleder dobbeltstemme, hvis det skulle være stemmelikhet. Alle beslutninger tatt på et styremøte skal innføres i styreprotokollen. Et styremedlem kan reservere seg i enkelte beslutninger, med det skal da føres i protokollen og underskrives.

 

§5 Styret konstituerer seg selv og er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Styret holder møter så ofte som styreleder finner det nødvendig eller når to styremedlemmer ber om det. Styreleder innkaller til møtene.

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling avholdes når minst tre styremedlemmer eller minst 1/3 av hovedmedlemmene ber om det. Innkalling med angivelse av årsaken sendes til medlemmene og kunngjøres på klubbens nettsider, minst to uker før møtedagen. Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle saker som er angitt i innkallingen.

 

§7 Klubben er selveiende og medlemmene kan dermed ikke ha eierandeler i klubben, ta ut overskudd, eller hefte for dens gjeld.

 

§8 Klubben skal være geografisk lokalisert i Bergen sentrum. Det er anledning til å arrangere sjakklige aktiviteter andre steder, når de er av tidsavgrenset varighet.

 

§9 Klubben er tilknyttet Norges Sjakkforbund og tilbyr to typer medlemskap: Hoved- og bi-medlemskap. Hovedmedlemmer meldes inn i Norges Sjakkforbund. Det er kun klubbens hovedmedlemmer som kan avgi stemme på generalforsamlinger. Bimedlemmer har tale- og forslagsrett.

 

§10 Medlemmer i klubben skal godkjennes av styret. Styret kan ekskludere et medlem som viser en oppførsel som kan skade klubbens anseelse eller formål. Eksklusjonen kan appelleres til generalforsamlingen for endelig avgjørelse.

 

§11 Personer som over tid har gjort en fremragende og uegennyttig innsats for klubben, kan utnevnes til æresmedlemmer. Slike utnevnelser foretas av generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Æresmedlemmer nyter alle rettigheter og har ingen forpliktelser.

 

§12 Forandring av klubbens lover foretas av generalforsamlingen, med beslutningsdyktighet når minst 1/3 av medlemmene er til stede. Endringer krever 2/3 flertall. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdyktig til å behandle endringene, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdyktig uansett fremmøte.

 

§13 Vedtak om oppløsning av klubben kan kun avgjøres med enstemmighet på den ordinære generalforsamlingen. Klubbens eiendeler skal da overføres til Hordaland Sjakkrets eller Norges Sjakkforbund, hvor de skal oppbevares i påvente av at ny sjakklubb blir stiftet i regionen. Kravet om enstemmighet kan ikke endres.